สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O30 -
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานีตำรวจ

O30 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
O30 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมฯ.pdf
O24 รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการ ผกก..pdf

สน.โชคชัย ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ POLICE ITA ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และทำความเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ POLICE ITA และการประเมินด้านต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ตรวจ สน.โชคชัย

ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่
1)  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT

ประชุมใหญ่ ขับเคลื่อน POLICE ITA (รอบเดือน พฤษภาคม 2565) 16/5/66

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA  (รอบเดือน เมษายน 2566) 28/4/66

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA  (เดือน มีนาคม 2566) 30/3/66

ประชุม ขับเคลื่อน POLICE ITA (เดือน กุมภาพันธ์ 2566) 24/2/66

ประชุมใหญ่ ขับเคลื่อน POLICE ITA สน.โชคชัย (เดือน มกราคม 2566) 27/1/66

ประชุมขับเคลื่อน POLICE ITA (เดือน  ธันวาคม 2565) 26/12/65

ณ จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย และประชาชนผู้มารับบริการ ภายใน สน.โชคชัย เข้าร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ปรับปรุงล่าสุด : 20พฤษภาคม 2566