สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

POLICE ITA 2566