สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

POLICE ITA 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต