สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

- O27 -
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

O27 ประกาศ สน.โชคชัย.pdf

คู่มือและแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ

O27 แนวทาง สน.โชคชัย.pdf
O27 คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก ตร.pdf

แนวคิดและความหมายของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ปรับปรุงล่าสุด : 25 พฤษภาคม 2566