สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

-O2-
อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ
นโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์สานักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัช ทายาท ผู้สําเร็จราชการ แทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษา ความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและของต่างประเทศ

2. รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ประชาชน และการ ให้บริการช่วยเหลือประชาชน

3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญา

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด ทางอาญา

5. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

6. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

7. ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร

8. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย

พื้นที่รับผิดชอบของ สน.โชคชัย

(เขตตรวจที่ 1 ทิศใต้ )

(เขตตรวจที่ 2 ทิศเหนือ )

(เขตตรวจที่ 3 ทิศตะวันออก )

(เขตตรวจที่ 4 ทิศเหนือ )

ถนนในพื้นที่รับผิดชอบ 

นโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นโยบาย-ผบ.ตร.pdf

ยุทธศาสตร์สานักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ 20 ปี.pdf

คำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง ตร.ที่ 537-2555 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ.pdf
คำสั่ง ตร.ที่ 538-2555 เรื่องการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ หน้าที่ พงส..pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566