สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัช ทายาท ผู้สําเร็จราชการ แทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษา ความปลอดภัยสถานที่สําคัญของทางราชการและของต่างประเทศ

2. รักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสําคัญ ประชาชน และการ ให้บริการช่วยเหลือประชาชน

3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญา

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด ทางอาญา

5. ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

6. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

7. ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร

8. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โชคชัย

คำสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง ตร.ที่ 537-2555 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ.pdf
คำสั่ง ตร.ที่ 538-2555 เรื่องการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ หน้าที่ พงส..pdf

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พฤษภาคม 2565