สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 (2) (สน.โชคชัย)+.pdf
O26 สน.โชคชัย การดาเนินการตามนโยบาย การบริหารกาลังพล.pdf

การพิจารณาความดีความชอบ ปีงบประมาณ 2564

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีแรก
(1 เม.ย.64) 

คำสั่ง 60.2564 สัญญาบัตร สน.โชคชัย.pdf
คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ผบ.หมู่ สน.โชคชัย 1 เม.pdf

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2564 ครึ่งปีหลัง
(1 ต.ค.64) 

ขั้น 1 ต.ค.64 ตำสั่งที่ 186-64 ลง 28 ก.ย.64 สน.โชคชัย.pdf
บัญชีเลื่อนเงินเดือน ผบ.หมู่ สน.โชคชัย (ต.ค.64).pdf