สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
Chokchai Metropolitan Police Station

ประวัติความเป็นมา สน.

อาคารที่ทำการชั่วคราว สน.

  • สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เป็นสถานีตำรวจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงาน เขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง ของหน่วยงานราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๗ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  • ต่อมาวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๔๑ ง ข้อ ๓๑ หน้า ๒๘ - ๓๑

  • สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย จึงได้เปิดทำการเมื่อ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เวลา ๐๐.๐๑ น. มีหัวหน้าสถานี คือ พ.ต.ท.อุทัยวรรณ แก้วสะอาด เป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีคนแรก โดยเช่าอาคารตึกแถว ๒ คูหา๓ ชั้น เลขที่ ๒๔/๓๐ หมู่ ๖ ถ.นาคนิวาส ซ.ลาดพร้าว ๗๑ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ ในอัตราเช่า ๔๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนเป็นที่ทำการ ต่อมาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ปรับยกระดับหัวหน้าสถานีเป็นผู้กำกับการ มี พ.ต.อ.กิตติ รุ่งเรืองวงศ์ เป็น ผู้กำกับการหัวหน้าสถานี

อาคารที่ทำการถาวร

  • อาคารที่ทำการถาวร ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๗ ล้านบาท ปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุ ในส่วนอาคารบ้านพักของกองบังคับการตำรวจจราจร บริเวณโชคชัย ๔ ริมถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น ตามแบบแปลนของกองพลาธิการ กรมตำรวจ ในเนื้อที่ ๒๐๐ ตารางวา

  • วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒ พ.ต.อ.พินิต มณีรัตน์ ผู้กำกับการหัวหน้าสถานี ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว มายังอาคารสถานีตำรวจแห่งใหม่ เปิดทำการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นทางการ มาจนถึงปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม ได้อย่างรวดเร็วทาง SOCIAL NETWORK

👍 FACEBOOK FANPAGE

สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย